Earthman

Několik zázraků přírody je vypočitatelných, člověk k nim bohužel nepatří.

Novinky

Kalendář

Statistika

Aktuality

Bílá Opava

Díky HC (hlavnímu cvičení) z předmětu fytocenologie jsem se poprvé dostal do pohoří Jeseníky. Stezkou z Karlova do Karlovy Studánky.
Stezku z Karlova do Karlovy Studánky jsme prošli s většími či menšími obtížemi. Problémem se ukázal být i všudypřítomný sníh v polohách nad 1200 metrů nad mořem. Sestup po sjezdovce z Petrových Kamenů k chatě Barborce, která byla ještě kompletně pod sněhovou pokrývkou se rovněž stala pro některé jedince dosti zábavnou "procházkou". Skutečný ráj se mnohým však naskytl až dole, tam, kde začíná naučná stezka Bílá Opava. Viděl jsem již celkem dost, ale toto rozvodněné jarní horské údolí s vodopády a skalami ve mně vzbozovalo pocit nezkrotného přírodního živlu, tak krásného a malebného. Učarovalo mi, a proto jsem se rozhodl sem uvést něco málo o tomto malém kousku ráje na Zemi. Naučná stezka (dále jen NS) je součástí Národní přírodní rezervace Praděd. Osu NS tvoří tok Bílé Opavy od pramenů po Karlovu Studánku. Stezka prochází po mnoha mostcích a lávkách po kamenných březích bezesporu jedné z nejkrásnějších horských bystřin Jeseníků.Kromě četných vodopádů, kaskád a peřejí, skalních útvarů a romantických zákoutí smrkového pralesa (proslulý výskytem charakteristické růstové formy smrku, známé jako "jesenický smrk") Vám tato NS na pěti informačních tabulích nabízí i poučení a některé zajímavosti o přírodě této jedinečné rezervace. Tvářnost celého hluboce zaříznutého údolí Bílé Opavy je podmíněna geologickou stavbou - horní část je tvořena převážně rulami, dolní část břidlicemi a křemenci. Všechno to jsou přeměněné horniny vzniklé z mořských usazenin. Na modelaci údolí se v posledních tisíciletích podílela především voda, sníh a led. Nesourodost hornin, jejich nepravidelné vrásnění i odlišná schopnost větrání a odolávání vodní erozi však způsobila, že celé údolí a hlavně samotné jeho dno bylo vyhloubeno značně nerovnoměrně. Tím vznikly nejen četné peřeje a vodopády dnešní bystřiny, ale i skalní výchozy na úpatích svahů na obou březích. Samotná Bílá Opava pramení na jižním svahu Praděda. Kromě Pradědského a Ovčárenského potoka do ní přitéká v této nejhořejší části několik drobných bezejmenných potůčků. Největší vodopád se nachází u čtvrtého zastavení. Jeho výška je 7,9 m. Bystřina tímto vodopádem a navazujícími peřejemi překonává na úseku 40 m výškový rozdíl celkem 16,4 m. Za zmínku stojí tzv.obří hrnce, známé např. z krkonošské Mumlavy, šumavské Vydry, v Jeseníkách jsou však zcela ojedinělé. Tyto zajímavé mísovité prohlubně o průměru několika decimetrů a hloubce několika centimetrů vznikaly po staletí vymíláním ruly vířivým pohybem vody a vodou unášených částic hornin.

Na pochůzce NS se návštěvník může setkat s těmito typickými zástupci horské flóry a fauny: - růže alpská (Rosa pendulina) - horský druh růže, dobře rozpoznatelná podle větviček bez trnů - mléčivec alpský (Cicerbita alpina) - kromě údolí Bílé Opavy se dnes vyskytuje již jen na několika málo lokalitách Jeseníků -havez česnačková (Adenostyles alliavice) - charakteristický druh vysokobylinných niv - viz obr. vpravo - papratka alpínská (Athyrium distentifolium) - výrazná kapradina humózních horských smrčin - skorec vodní (Cinclus cinclus) - téměř jako kos velký pták sbírající drobné vodní živočichy - konipas horský (Motacilla cinerea) - druh vázaný na horské potoky s čistou vodou - sýkora parukářka (Parus cristatus) - pravidelně hnízdící druh, hojný v horských lesích - okáč sudetský (Erebia sudetica sudetica) - endemický motýl, jehož výskyt je spojen pouze s několika místy v Hrubém Jeseníku - kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) - naše nejmenší sova, v posledních letech zjištěno hnízdění

Žádné komentáře
 
Stránka o lesnictví, přírodě, škole a hokeji